Charakterystyka wiodących obszarów badawczych
Prace naukowe prowadzone w Instytucie były i są w większości przypadków kontynuacją tematów wieloletnich. Wysiłek naukowo-badawczy pracowników instytutu koncentruje się głównie w obszarach wymienionych poniżej.

Diagnostyka systemów antropotechnicznych
W ramach tego obszaru rozwijane są w szczególności następujące zagadnienia:
-diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym,
-diagnostyka procesów destrukcyjnych i przeciwdestrukcyjnych,
-systemy informatyczne, wspomagające operatorów eksploatacji,
-komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne.

Systemy i przetworniki pomiarowe
Działalność naukowa w zakresie tego obszaru obejmuje badania szeroko pojętych metod akwizycji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Podstawowym celem tej działalności jest wykorzystanie osiągnięć współczesnej inżynierii pomiarowej na potrzeby m. in. diagnostyki obiektów technicznych i biologicznych.
Szczegółowe obszary zainteresowań w tym zakresie można ująć w następujące grupy tematyczne:
-procesory sygnałowe – rozbudowa algorytmów oraz realizacja oprogramowania sekwencyjnego i blokowego przetwarzania danych,
-nowe generacje sztucznych sieci neuronowych – prace nad uzyskiwaniem większej efektywności ich działania w układzie klasyfikatora oraz jako układu regresyjnego (sieci wykorzystujące tzw. wektory podtrzymujące SVM oraz zasady logiki rozmytej),
-metody cyfrowego przetwarzania sygnałów – ekstrakcja cech diagnostycznych na podstawie modelowania parametrycznego, nieliniowej analizy danych z wykorzystaniem statystyk wyższych rzędów, aproksymacji wielomianowej, analizy czasowej, częstotliwościowej i falkowej,
-pomiary wielkości nieelektrycznych jak np. precyzyjne pomiary kąta obrotu, pomiary przepływu; w tym drugim przypadku prace skupiają się na metodach optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i metrologicznych przepływomierzy elektromagnetycznych oraz na zagadnieniach wypracowania algorytmów przetwarzania, ukierunkowanych na minimalizację wpływu na dokładność pomiaru zakłóceń środowiskowych i zakłóceń związanych z turbulencją przepływu cieczy.

Metrologia wysokorezystywnych materiałów i struktur półprzewodnikowych
W ramach tego obszaru prowadzone są prace badawcze w następujących pod obszarach:
– diagnostyka materiałów półprzewodnikowych o szerokiej przerwie zabronionej (takich jak np. GaAs, InP) i wytworzonych z tych materiałów przyrządów półprzewodnikowych;
– badania stanów powierzchniowych wybranych struktur półprzewodnikowych;
– elektro-optyczne badania materiałów stosowanych w przetwornikach magneto-optycznych;

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych
W ramach tego obszaru prowadzone są badania zmierzające do doskonalenia metod pomiarów wybranych sygnałów biomedycznych (m.in. EMG i EKG, pomiar drżeń kończyn) oraz metod ich analizy w aspekcie wyboru parametrów definiujących cechy szczególne badanych sygnałów, wskazujące na konkretne objawy kliniczne.
Do szczególnych osiągnięć zespołu realizującego wymienione prace należy zaliczyć:
– opracowanie i wdrożenie metody diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych opartej na analizie falkowej potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych;
– opracowanie matematycznego modelu szkieletowej protezy zębowej do badań dynamicznych.

Układy zasilania obiektów mobilnych
Ten obszar badawczy związany jest z uruchomionym w 2010 roku nowym kierunkiem studiów „energetyka”. Trwają intensywne prace nad rozbudową bazy laboratoryjnej. Kompletowany jest także zespół naukowo-badawczy. Przyjęty wstępnie program badań zakłada realizację w najbliższych kilku latach prac doktorskich dotyczących m. in.:
– analizy i syntezy metod oraz układów zasilania solarnego w aspekcie zastosowań militarnych;
– przekształtniki energii elektrycznej.