1. Charakterystyka wiodących obszarów badawczych
Prace naukowe prowadzone w Instytucie były i są w większości przypadków kontynuacją tematów wieloletnich. Wysiłek naukowo-badawczy pracowników instytutu koncentruje się głównie w obszarach wymienionych poniżej.

Diagnostyka systemów antropotechnicznych
W ramach tego obszaru rozwijane są w szczególności następujące zagadnienia:
-diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym,
-diagnostyka procesów destrukcyjnych i przeciwdestrukcyjnych,
-systemy informatyczne, wspomagające operatorów eksploatacji,
-komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne.

Systemy i przetworniki pomiarowe
Działalność naukowa w zakresie tego obszaru obejmuje badania szeroko pojętych metod akwizycji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Podstawowym celem tej działalności jest wykorzystanie osiągnięć współczesnej inżynierii pomiarowej na potrzeby m. in. diagnostyki obiektów technicznych i biologicznych.
Szczegółowe obszary zainteresowań w tym zakresie można ująć w następujące grupy tematyczne:
-procesory sygnałowe – rozbudowa algorytmów oraz realizacja oprogramowania sekwencyjnego i blokowego przetwarzania danych,
-nowe generacje sztucznych sieci neuronowych – prace nad uzyskiwaniem większej efektywności ich działania w układzie klasyfikatora oraz jako układu regresyjnego (sieci wykorzystujące tzw. wektory podtrzymujące SVM oraz zasady logiki rozmytej),
-metody cyfrowego przetwarzania sygnałów – ekstrakcja cech diagnostycznych na podstawie modelowania parametrycznego, nieliniowej analizy danych z wykorzystaniem statystyk wyższych rzędów, aproksymacji wielomianowej, analizy czasowej, częstotliwościowej i falkowej,
-pomiary wielkości nieelektrycznych jak np. precyzyjne pomiary kąta obrotu, pomiary przepływu; w tym drugim przypadku prace skupiają się na metodach optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i metrologicznych przepływomierzy elektromagnetycznych oraz na zagadnieniach wypracowania algorytmów przetwarzania, ukierunkowanych na minimalizację wpływu na dokładność pomiaru zakłóceń środowiskowych i zakłóceń związanych z turbulencją przepływu cieczy.

Metrologia wysokorezystywnych materiałów i struktur półprzewodnikowych
W ramach tego obszaru prowadzone są prace badawcze w następujących pod obszarach:
– diagnostyka materiałów półprzewodnikowych o szerokiej przerwie zabronionej (takich jak np. GaAs, InP) i wytworzonych z tych materiałów przyrządów półprzewodnikowych;
– badania stanów powierzchniowych wybranych struktur półprzewodnikowych;
– elektro-optyczne badania materiałów stosowanych w przetwornikach magneto-optycznych;

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych
W ramach tego obszaru prowadzone są badania zmierzające do doskonalenia metod pomiarów wybranych sygnałów biomedycznych (m.in. EMG i EKG, pomiar drżeń kończyn) oraz metod ich analizy w aspekcie wyboru parametrów definiujących cechy szczególne badanych sygnałów, wskazujące na konkretne objawy kliniczne.
Do szczególnych osiągnięć zespołu realizującego wymienione prace należy zaliczyć:
– opracowanie i wdrożenie metody diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych opartej na analizie falkowej potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych;
– opracowanie matematycznego modelu szkieletowej protezy zębowej do badań dynamicznych.

Układy zasilania obiektów mobilnych
Ten obszar badawczy związany jest z uruchomionym w 2010 roku nowym kierunkiem studiów „energetyka”. Trwają intensywne prace nad rozbudową bazy laboratoryjnej. Kompletowany jest także zespół naukowo-badawczy. Przyjęty wstępnie program badań zakłada realizację w najbliższych kilku latach prac doktorskich dotyczących m. in.:
– analizy i syntezy metod oraz układów zasilania solarnego w aspekcie zastosowań militarnych;
– przekształtniki energii elektrycznej.

2. Prace naukowo-badawcze zrealizowane w Instytucie (od 2008 r.)

Granty i prace badawcze rozwojowe (PBW, PBR)

Lp

Nr pracy

Temat

Kierownik

Okres realizacji

1

439/08

Obiektywna metoda diagnozowania schorzeń nerwo-mięśniowych oparta na analizie falkowj potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych N N518 335335 - 3353/B/T02/2008/35

dr inż. Andrzej DOBROWOLSKI

2008.09.12 - 2010.09.11

2

252/09

Opracowanie metodyki charakteryzacji i selekcji detektorów promieniowania optycznego zakresu UV do stosowania w sprzęcie wojskowym oraz realizacja specjalizowanego systemu badawczego O N515 054037 - 0540/B/T00/2009/37

dr inż. Robert ĆWIRKO

2009.11.04 - 2012.05.03

3

421/10

Metoda wiarygodnego diagnozowania w warunkach znacznych zakłóceń
N N504 068438 -0684/B/T02/2010/38

dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI

2010.03.10 - 2012.03.09

4

434/08

Opracowanie typoszeregu przepływomierzy elektromagnetycznych dla małych otwartych kanałów irygacyjnych i oczyszczalni ścieków
N R01 0030 04/2008 - 0324/R/T02/2008/04

prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI

2008.08.01 - 2011.07.31

5

350/09

Zintegrowany system lokalnej ochrony antyterrorystycznej
OR00011109 - 0111/R/T00/2009/09

dr inż. Janusz WAWER

2009.12.21 - 2011.11.20

6

574/10

Multibiometryczny system identyfikacji osób do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
OR00002912 - 0029/R/T00/2010/12

dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI

2010.12.10 - 2012.12.09

Prace badawcze statutowe (PBS)

Lp

Nr pracy

Temat

Kierownik

Okres realizacji

1

811/10

Modelowanie przetworników pomiarowych wielkości fizycznych i metody analizy danych eksperymentalnych

dr inż.
Zbigniew WATRAL

2010.01.01 - 2012.12.31

2

812/10

Metody zwiększenia niezawodności użytkowej specjalizowanych systemów antropotechnicznych

dr inż.
Joanna ĆWIRKO

2010.01.01 - 2012.12.31

3

813/10

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o obiektach fizycznych

dr inż.
Henryk KRÓL

2010.01.01 - 2012.12.31

4

814/10

Elektro-optyczne badania materiałów perspektywicznych ze względu na zastosowania w przetwornikach magneto-optycznych

dr hab. inż. Kazimierz PLUCIŃSKI

2010.01.01 - 2012.12.31

5

833/13

Metody i układy identyfikacji użytkowo-bezpiecznościowych właściwości obiektów i procesów – zwłaszcza militarnych

dr inż.
Jacek PAŚ

2013.01.01 – 2015.12.31

6

834/13

Metody analizy i syntezy układów i systemów na potrzeby energetycznych zagadnień optymalizacyjnych

dr inż.
Zbigniew WATRAL

2013.01.01 – 2015.12.31

7

835/13

Metody eksploracji danych oparte na sztucznej inteligencji do zadań klasyfikacji i predykcji

dr inż.
Marek KUCHTA

2013.01.01 – 2015.12.31