1. Profilowane specjalności studiów inżynierskich (I stopnia) oraz magisterskich (II stopnia):

Na kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

- Systemy informacyjno-pomiarowe (SIP)

- Inżynieria systemów bezpieczeństwa (ISB)
isb
Na kierunku Energetyka:
– Elektroenergetyka (EEG)
2. Inne formy oferty dydaktycznej Instytutu::
- studia podyplomowe (dwusemestralne):
  • Techniczna ochrona osób i mienia;
  • Systemy informacyjno-pomiarowe;

- kursy dokształcające (1-2 tygodniowe, głównie dla osób z MON):

  • Kurs specjalistyczny dla metrologów i kierowników wojskowych laboratoriów metrologicznych (kurs nr 196)
  • Metrologia ogólna (kurs nr 197)
  • Szacowanie niepewności pomiarów (kurs nr 198)
  • Budowa i utrzymanie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących i ich akredytacja (kurs nr 199)

2. Realizowane przedmioty

W Instytucie prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Elektroniki z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz przedmiotów specjalistycznych w zakresie profilowanych przez Instytut specjalności.

Dla kierunku Elektronika i telekomunikacja:

w grupie przedmiotów kształcenia ogólnego:
- podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;

w grupie przedmiotów podstawowych:
- obwody i sygnały;
- technika obliczeniowa i symulacyjna;

w grupie przedmiotów kierunkowych:
- podstawy metrologii;
- miernictwo elektroniczne;
- elementy elektroniczne;
- układy analogowe;
- niezawodność eksploatacyjna;
- diagnostyka układów cyfrowych;

w grupie przedmiotów specjalistycznych realizowanych dla wszystkich specjalności kierunku:
- konstrukcja urządzeń elektronicznych;
- podstawy eksploatacji systemów;

w grupie przedmiotów specjalistycznych w zakresie profilowanych przez Instytut specjalności:
- elementy automatyki;
- czujniki i przetworniki;
- zasilanie urządzeń elektronicznych;
- sensory w systemach informacyjno-pomiarowych;
- cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
- źródła sygnałów wzorcowych;
- elementy i moduły systemów pomiarowych;
- metrologia prawna;
- eksploatacja systemów pomiarowych;
- systemy interfejsów w technice pomiarowej;
- sieci komputerowe w systemach pomiarowych;
- systemy operacyjne czasu rzeczywistego;
- oprogramowanie systemów pomiarowych;
- bezpieczeństwo baz danych;
- bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych;
- środowiska programowe w systemach pomiarowych;
- sieci neuronowe w systemach pomiarowych;
- wzorcowanie przyrządów pomiarowych;
- pomiary precyzyjne;
- rozproszone systemy pomiarowe;
- elektromechaniczne systemy ochrony;
- monitoring i transmisja sygnałów alarmowych;
- kontrola dostępu i biometria;
- eksploatacja systemów bezpieczeństwa;
- ochrona przeciwpożarowa;
- elementy kryminalistyki;
- ochrona informacji;
- zarządzanie bezpieczeństwem;
- zagadnienia prawne ochrony;

w grupie przedmiotów specjalistycznych wybieranych w zakresie profilowanych przez Instytut specjalności:
- procesory sygnałowe;
- zakłócenia w układach elektronicznych;
- diagnostyka układów elektrycznych;
- sterowniki i komputery wbudowane;
- alternatywne źródła zasilania;
- inteligentne instalacje elektryczne;
- systemy czasu rzeczywistego;
- techniki specjalne pomiarów;
- szacowanie niepewności pomiarów;
- modelowanie układów dynamicznych;
- metody analizy danych eksperymentalnych;
- współczesne procesory;
- systemy telematyczne;
- monitoring procesów technologicznych;
- analiza danych biometrycznych;
- zabezpieczenia obiektów specjalnych;

Dla kierunku Energetyka:

w grupie przedmiotów kształcenia ogólnego:
- podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;
- metody podejmowania decyzji;

w grupie przedmiotów kierunkowych:
- elektrotechnika;
- elektronika;
- automatyka;
- maszyny elektryczne;
- przesyłanie energii elektrycznej;
- gospodarka energetyczna;
- eksploatacja urządzeń energetycznych;
- prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku;
- modelowanie zagadnień elektrotechniki;
- modelowanie systemów energetycznych;
- podstawy energetyki jądrowej;

w grupie przedmiotów specjalistycznych realizowanych dla wszystkich specjalności kierunku:
- podstawy metrologii;
- bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych;
- laboratorium problemowe;

w grupie przedmiotów specjalistycznych w zakresie profilowanych przez Instytut specjalności:
- energoelektronika;
- instalacje elektryczne;
- aparaty elektryczne;
- jakość energii elektrycznej;
- technika obliczeniowa i symulacyjna;
- przemiany elektrotermiczne w energetyce;
- miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
- tory prądowe i układy stykowe;
- sterowanie systemami elektroenergetycznymi;
- elektroenergetyczne sieci rozdzielcze;
- inteligentne instalacje energetyczne.

w grupie przedmiotów specjalistycznych wybieranych w zakresie profilowanych przez Instytut specjalności:
- analiza danych eksperymentalnych;
- sieci komputerowe w systemach energetycznych;
- cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

Ponadto w Instytucie Systemów Elektronicznych prowadzone są zajęcia z przedmiotów ogólnotechnicznych dla innych wydziałów Akademii:
- elektrotechnika i elektronika (WTC);
- podstawy elektrotechniki i elektroniki (WCY);
- podstawy miernictwa (WCY);
- wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki (WME);
- systemy ochrony obiektów (WME);
- telematyka i systemy telematyczne (WME);
- komputeryzacja inżynierii materiałowej (WTC);
- zastosowanie komputerów w pomiarach (WTC);
- pomiary wspomagane komputerowo (WTC).