PRACE W REALIZACJI:

Lp. nr Tytuł projektu (nr projektu - nr umowy z KBN) Kierownik projektu Data rozpocz. Data zakończ.
Projekty badawcze statutowe (PBS)
1 928/16 Metody analizy i syntezy elementów i systemów ochrony dla potrzeb identyfikacji właściwości eksploatacyjnych dr inż. Jacek PAŚ 1.01.2016 31.12.2018
2 929/16 Modelowanie oraz badania układów i przetworników na potrzeby energetyki dr hab. inż. Zbigniew WATRAL 1.01.2016 31.12.2018
3 930/16 Wspólczesne metody i technologie przetwarzania danych dr hab. inż. Marek KUCHTA 1.01.2016 31.12.2018
Badania naukowe oraz prace rozwojowe dla młodych naukowców (PRMN)
1 844/18 Budowa i badania laboratoryjne detektora wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych mgr inż. Rafał BIAŁEK 13.08.2018 31.12.2018
Projekty strategiczne na rzecz obronności (PSOB)
1 062/14 Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM (DOB-1-3/1/PS/2014)
Zadanie 5.A.1 - Opracowanie koncepcji przenośnego miernika wysokomocowych pól elektromagnetycznych dr hab. inż. Marek KUCHTA 1.01.2017 30.09.2017
Zadanie 5.A.2 - Wykonanie i badanie demonstratora przenośnego miernika  wysokomocowych pól elektromagnetycznych 1.01.2017 31.12.2018
Zadanie 5.A.3 - Wykonanie prototypu i dokumentacji technicznej przenośnego miernika  wysokomocowych pól elektromagnetycznych 1.01.2019 30.06.2021
Zadanie 1.E.3 - Opracowanie instrukcji zabezpieczenia urządzeń łączności, urządzeń radiolokacyjnych oraz załogowych i bezzałogowych obiektów i platform dr inż. Marek SZULIM 22.12.2017 31.05.2021
Zadanie 1.E.4 - Sformułowanie organizacyjnych metod i sposobów ochrony i obrony przed skutkami HPM 22.12.2017 31.05.2021
Fundusze strukturalne UE (FS)
1 192/17 Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno- więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej (POIR.04.01.02-000029/17-00)
Wymagane do zrealizowania zadania: dr hab. inż. Marek KUCHTA 1.04.2018 1.03.2019
- Przygotowanie zestawów czujników dla każdego pacjenta - zadanie to wiąże się z również ze sprawdzeniem działania całego układu C16 sprawdzeniem mocowań
- Realizacja pomiarów z udziałem pacjentów -  w tym zadaniu realizowane będzie dezynfekowanie zestawu czujników, kalibracja czujników, pomiary podczas wykonywania ruchów żuchwy dla określonego wcześniej scenariusza oraz standardowe czynności po zakończeniu badania
- Obróbka wyników - zadanie to będzie się skupiało na przeliczeniu i transformacji wyników do określonego, wspólnego układu wspólrzędnych, co ułatwi dalszą obróbkę danych oraz realizację zadań symulacyjnych

PRACE ZREALIZOWANE:

Lp. nr Tytuł projektu (nr projektu - nr umowy z KBN) Kierownik projektu Data rozpocz. Data zakończ.
GRANTY
1 439/08 Obiektywna metoda diagnozowania schorzeń nerwo-mięśniowych oparta na analizie falkowj potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych (N N518 335335 - 3353/B/T02/2008/35) dr inż. Andrzej DOBROWOLSKI 12.09.2008 11.09.2010
2 252/09 Opracowanie metodyki charakteryzacji i selekcji detektorów promieniowania optycznego zakresu UV do stosowania w sprzęcie wojskowym oraz realizacja specjalizowanego systemu badawczego (O N515 054037 - 0540/B/T00/2009/37) dr inż. Robert ĆWIRKO 4.11.2009 3.05.2012
3 421/10 Metoda wiarygodnego diagnozowania w warunkach znacznych zakłóceń (N N504 068438 -0684/B/T02/2010/38) dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI 10.03.2010 9.03.2012
Projekty badawcze rozwojowe (PBR)
1 434/08 Opracowanie typoszeregu przepływomierzy elektromagnetycznych dla małych otwartych kanałów irygacyjnych i oczyszczalni ścieków (N R01 0030 04/2008 - 0324/R/T02/2008/04) prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI 1.08.2008 31.07.2011
2 350/09 Zintegrowany system lokalnej ochrony antyterrorystycznej (OR00011109 - 0111/R/T00/2009/09) dr inż. Janusz WAWER 21.12.2009 20.11.2011
3 574/10 Multibiometryczny system identyfikacji osób do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym (OR00002912 - 0029/R/T00/2010/12) dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI 10.12.2010 9.12.2012
Projekty badawcze statutowe (PBS)
1 811/10 Modelowanie przetworników pomiarowych wielkości fizycznych i metody analizy danych eksperymentalnych dr inż. Zbigniew WATRAL 1.01.2010 31.12.2012
2 812/10 Metody zwiększenianiezawodności użytkowej specjalizowanych systemów antropotechnicznych dr inż. Joanna ĆWIRKO 1.01.2010 31.12.2012
3 813/10 Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o obiektach fizycznych dr inż. Henryk KRÓL 1.01.2010 31.12.2012
4 814/10 Elektro-optyczne badania materiałów perspektywicznych ze względu na zastosowania w przetwornikach magneto-optycznych dr hab. inż. Kazimierz PLUCIŃSKI 1.01.2010 31.12.2012
5 833/13 Metody i układy identyfikacji użytkowo-bezpiecznościowych właściwości obiektów i procesów zwłaszcza militarnych dr inż. Jacek PAŚ 1.01.2013 31.12.2015
6 834/13 Metody analizy  i syntezy układów i systemów na potrzeby energetycznych zagadnień optymalizacyjnych dr inż. Zbigniew WATRAL 1.01.2013 31.12.2015
7 835/13 Metody eksploarcji danych, oparte na sztucznej inteligencji, do zadań klasyfikacji i predykcji dr inż. Marek KUCHTA 1.01.2013 31.12.2015
Projekty badawcze własne (PBW)
1 502/08 Metoda wyznaczania stabilnosci skrzydłowej protezy zębowj i jej sprzętowo-programowa realizacja dr inż. Marek KUCHTA 2.01.2008 31.12.2008
2 503/08 Analiza elektronicznego oprzyrządowania infrastruktury drogowej dr inż. Henryk KRÓL 2.01.2008 31.12.2008
3 504/08 Dozorowanie z wykorzystaniem adaptacyjnej, progowej metody pomiarowej dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI 2.01.2008 31.12.2008
4 676/09 Matematyczny model odporu tkanki miękkiej dziąsła przy dynamicznych wymuszeniach protezy szkieletowej dr inż. Marek KUCHTA 2.01.2009 31.12.2009
5 677/09 Badanie możliwości poprawy własności metrologicznych elektromagnetycznego przetwornika przepływu dla kanału otwartego dr inż. Jacek JAKUBOWSKI 2.01.2009 31.12.2009
6 678/09 Diagnozowanie schorzeń nerwowo-mięśniowych za pomocą sieci neuronowych w oparciu o skalogramy potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych dr inż. Mariusz WIERZBOWSKI 2.01.2009 31.12.2009
7 834/10 Modelowanie protez szkieletowych  - weryfikacja modeli matematycznych na przykładach dr inż. Marek KUCHTA 2.01.2010 31.12.2011
8 835/10 Inteligentne systemy elektryczne dr inż. Marek SUPRONIUK 2.01.2010 31.12.2010
9 949/11 Analiza i synteza metod oraz układów zasilania solarnego w aspekcie zastosowań militarnych mgr inż. Katarzyna SYSKA 20.04.2011 31.12.2011
10 950/11 Synteza metod klasyfikacji symptromów dla potrzeb elektrodiagnostyki neurologicznej mgr inż. Michał SUCHOCKI 20.04.2011 31.12.2011
Badania naukowe oraz prace rozwojowe dla młodych naukowców (RMN)
1 676/12 Synteza metod pozyskiwania i przetwarzania informacji diagnostycznej dla potrzeb systemów bezpieczeństwa mgr inż. Michał WIŚNIOS 19.04.2012 31.12.2012
2 677/12 Opracowanie wiarygodnej metodyparametryzacji sygnału dla celów identyfikacji/weryfilacjiw automatycznych systemachrozpoznawania mówcy mgr inż. Ewelina MAJDA 19.04.2012 31.12.2012
3 870/13 Opracowanie klasyfikatoracech dystynktywnychi konstrukcja układu decyzyjnegodla celów rozpoznawania mówcy mgr inż. Kamil KAMIŃSKI 17.04.2013 31.12.2013
4 871/13 Pomiary przepływu cieczymetodą elektromagnetyczną przy pobudzaniu impulsowym mgr inż. Bogumił BRYKALSKI 17.04.2013 31.12.2013
5 981/14 Przetwarzanie obrazu twarzy na potrzeby identyfikacji tożsamości mgr inż. Jolanta PACAN 24.04.2014 31.12.2014
6 982/14 System do bezinwazyjnej obserwacji stanów anomalnych w sieci elektromagnetycznej mgr inż. Piotr FIGOŃ 24.04.2014 31.12.2014
7 749/15 Badanie wpływu parametrów torów prądowych na ich obciążalność mgr inż. Robert BERCZYŃSKI 24.04.2015 31.12.2015
8 771/16 Synteza metod eksploracji danych w zastosowaniu do analizy rozkładu obciążeń w lokalnym systemie elektroenergetycznym mgr inż. Tomasz CIECHULSKI 5.04.2016 31.12.2016
9 772/16 Analiza pracy i specyficznych parametrów stykowych aparatów elektrycznych mgr inż. Robert BERCZYŃSKI 5.04.2016 31.12.2016
10 676/17 Identyfikacja wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych mgr inż. Rafał BIAŁEK 19.05.2017 31.12.2017
11 677/17 Analiza i badania wysokosprawnych przekształtników energii elektrycznej DC/DC oraz DC/AC mgr inż. Piotr PAZIEWSKI 19.05.2017 31.12.2017
12 678/17 Aparatura pomiarowa do analizy badań fonokardiograficznych i pulmonologicznych mgr inż. Wojciech LEJKOWSKI 19.05.2017 31.12.2017
Projekty badawcze własne i habilitacyjne (PBG)
1 593/08 Metoda diagnozowania układu nerwowo-mięśniowego w oparciu o analizę potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych mgr inż. Piotr KOMUR 2.01.2008 31.12.2008
2 605/08 Obiektywna metoda diagnozowania schorzeń nerwowo-mięśniowych oparta na analizie falkowj potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych dr inż. Andrzej DOBROWOLSKI 2.01.2008 31.12.2008
3 643/08 Realizacja badań związanych z uzyskaniem tytułu profesora dr hab. inż. Kazimierz PLUCIŃSKI 2.01.2008 31.12.2008
4 696/09 Realizacja badań związanych z uzyskaniem tytułu profesora dr hab. inż. Kazimierz PLUCIŃSKI 2.01.2009 31.12.2009
5 698/09 Realizacja badań związanych z uzyskaniem tytułu profesora dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI 2.01.2008 31.12.2009
6 834/10 Modelowanie protez szkieletowuch - weryfikacja modeli matematycznych na przykładach dr inż. Marek KUCHTA 1.02.2010 31.12.2010
7 835/10 Inteligentne systemy elektryczne dr inż. Marek SUPRONIUK 1.02.2010 31.12.2010
8 891/10 Realizacja badań związanych z uzyskaniem tytułu profesora dr hab. inż. Kazimierz PLUCIŃSKI 1.02.2010 31.12.2010