Kurs specjalistyczny metrologów i kierowników wojskowych laboratoriów metrologicznych

Program kursu specjalistycznego nr 196 (kod 8000027, poz. 196)

Organizator

Wydział Elektroniki WAT
Instytut Systemów Elektronicznych
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel.: 261 83 90 82, 261 83 91 35

Cel

Przygotowanie oficerów, podoficerów, specjalistów i techników resortu Obrony Narodowej do realizacji zadań na stanowiskach metrologów i kierowników wojskowych laboratoriów metrologicznych

Dla kogo przeznaczony?

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów, specjalistów i techników resortu Obrony Narodowej zajmujących lub przewidzianych do objęcia stanowisk metrologów i kierowników w wojskowych laboratoriach metrologicznych

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • czas trwania 5 dni,
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DKiSzW,
 • zajęcia odbywać się będą pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 8 godzin dziennie,
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów,
 • zaliczenie kursu następuje na podstawie wyników egzaminu końcowego.

Plan kursu

Lp.WyszczególnienieLiczba
godzin
Forma
zaliczenia
1 Struktura, organizacja i zadania metrologii wojskowej 4 zaliczenie
2 Podstawy prawne metrologii wojskowej 2 zaliczenie
3 Wytyczne Dyrektora WCM MON do działalności upoważnionych laboratoriów metrologicznych MON 2 zaliczenie
4 Podstawowe pojęcia metrologiczne. Pomiary. Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów 6 zaliczenie
5 Działalność metrologa/kierownika wojskowego laboratorium metrologicznego w strukturach metrologii wojskowej 22 zaliczenie
6 System zarządzania wojskowych laboratoriów metrologicznych 2 zaliczenie
7 Egzamin końcowy 2 egazamin pisemny
Razem 40

Programy nauczania przedmiotów

1. Struktura, organizacja i zadania metrologii wojskowej

Krajowy system miar; miejsce i rola wojskowych laboratoriów metrologicznych w krajowym systemie miarowym, obecna struktura i organizacja metrologii w resorcie Obrony Narodowej, instytucje prowadzące działalność metrologiczną w MON, podstawowe zadania instytucji metrologicznych MON, system zabezpieczenia metrologicznego UiSW.

2. Podstawy prawne metrologii wojskowej

 • Ustawa „Prawo o miarach” z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441);
 • Ustawa „O systemie oceny zgodności” z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) obowiązująca od 1 stycznia 2003 r.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. „O działach administracji rządowej” (Dz. U. Nr 141, poz. 943).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 328) wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wynikowe rozwiązanie powyższych ustaw.

 • Wytyczne Dyrektora WCM MON do działalności upoważnionych laboratoriów metrologicznych MON
 • Wymagania i zasady funkcjonowania upoważnionych wojskowych laboratoriów metrologicznych wg Decyzji nr 15/WCM/1, 15/WCM/2, 15/WCM/3 z dnia 13 października 2006 r.

4. Podstawowe pojęcia metrologiczne. Pomiary. Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów

Pojęcia i terminy podstawowe z zakresu metrologii ogólnej. Błąd pomiaru: błąd przypadkowy, błąd systematyczny; klasa przyrządu pomiarowego; warunki odniesienia; błędy dodatkowe; etalony i wzorce jednostek miar, kalibracja sprawdzanie przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa, system zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w resorcie Obrony Narodowej.

5. Działalność metrologa/kierownika wojskowego laboratorium metrologicznego w strukturach metrologii wojskowej

Podstawowe zadania i obowiązki metrologa JW./kierownika wojskowego laboratorium metrologicznego, zasady zapewnienia spójności pomiarowej w systemie zabezpieczenia metrologicznego UiSW, kalibracja, sprawdzanie i legalizacja przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa, nadzór nad przyrządami i wyposażeniem pomiarowym, wspomaganie procesu nadzorowania przy wykorzystaniu oprogramowania LogisNet_OG, dokumentacja ewidencyjna i sprawozdawczość w działalności metrologa/kierownika wojskowego laboratorium metrologicznego.

6. System zarządzania jakością

„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” PN-EN ISO/IEC 17025:2005. - obowiązki kierownictwa laboratorium; dokumentacja; obieg dokumentów; procedury metrologiczne i organizacyjne (wzorcowania przyrządów pomiarowych, sporządzania sprawozdań, auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, zakupu i wprowadzania do eksploatacji sprzętu).