Konferencje i seminaria

alt

Cykliczna Krajowa Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów - DIAG” adresowana jest
przede wszystkim do osób zajmujących się praktycznymi zastosowaniami metod i narzędzi szeroko rozumianej
diagnostyki.
Celem konferencji jest umacnianie sprzężeń pomiędzy nauką a praktyką dzięki umożliwieniu:
prezentacji istniejących problemów diagnostycznych oraz prezentacji osiągniętych rozwiązań
naukowych i technicznych.
Na tle różnorodnych zagadnień i tematów, składających się na teoretyczno-praktyczny obszar
diagnostyki technicznej urządzeń i systemów, zakłada się, że na konferencji szczególna uwaga
zwrócona zostanie na następujące zagadnienia:
– metody i narzędzia diagnozowania systemów antropotechnicznych;
– metody i narzędzia pomiarowe w procesach diagnozowania;
– metody i narzędzia techniczne w diagnostyce medycznej;
– metody i narzędzia techniczne w diagnostyce środków transportu;
– metody i narzędzia techniczne w diagnostyce systemów i urządzeń energetycznych.

Więcej informacji nt. konferencji można uzyskać na dedykowanej stronie…

Część szkolna MWK poświęcona będzie głównie wykorzystaniu technologii EH (energy harvesting) w technice
pomiarowej.
Część konferencyjna MWK obejmować będzie prezentację zagadnień zgłaszanych przez uczestników i ma stanowić
odzwierciedlenie stanu aktualnie realizowanych badań oraz projektów. Wiodącymi obszarami tej tematyki są:
- dydaktyczne problemy metrologii,
- teoria pomiaru,
- metrologia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
- radiometria,
- systemy pomiarowe,
- monitoring,
- kompatybilność elektromagnetyczna,
- metrologia medyczna,
- diagnostyka techniczna,
- systemy zarządzania jakością,
- metrologia w Siłach Zbrojnych RP.

Więcej informacji nt. konferencji można uzyskać na dedykowanej stronie…

alt

Konferencja SECON, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej stanowi forum wymiany informacji
o prowadzonych przez studentów i młodych pracowników nauki pracach i obszarach elektroniki, energetyki
i technik informacyjnych oraz osiąganych przez nich rezultatach. Sprzyja integracji środowiska studentów i młodych
pracowników nauki uczelni krajowych. Stwarza możliwość promowania prac, dając wszystkim uczestnikom satysfakcję
i motywację do dalszej pracy w kierunku rozwijania zainteresowań zawodowych i naukowych.
Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum
działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich
poczynań naukowych.
Językami konferencji są język polski i język angielski.
Zakres tematyczny konferencji:
- Elektroenergetyka,
- Elektronika,
- Kompatybilność elektromagnetyczna,
- Komputerowe wspomaganie projektowania i analizy układów elektronicznych,
- Maszyny i urządzenia w energetyce,
- Metrologia wspomagana komputerowo,
- Optoelektronika,
- Systemy informacyjno-pomiarowe,
- Systemy radarowe,
- Systemy radioelektroniczne,
- Systemy telekomunikacyjne,
- Techniki informacyjne,
- Zarządzanie w telekomunikacji,
- Elektroniczne systemy zabezpieczeń,
- IOT (ang. Internet of Things).

Więcej informacji nt. konferencji można uzyskać na dedykowanej stronie…