Budowa i utrzymanie systemu zarządzania w laboratoriach wzorujących i ich akredytacja

Program kursu specjalistycznego nr 199 (kod 8000030, poz. 199)

Organizator

Wydział Elektroniki WAT
Instytut Systemów Elektronicznych
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel.: 261 83 90 82, 261 83 91 35

Cel

Nabycie i uzupełnienie wiedzy specjalistycznej w zakresie budowy i utrzymania systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących i ich akredytacji

Dla kogo przeznaczony?

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów, specjalistów i techników resortu Obrony Narodowej zajmujących lub przewidzianych do objęcia stanowisk metrologów i kierowników w wojskowych laboratoriach metrologicznych

Czas trwania i sposób realizacji kursu

  • czas trwania 5 dni,
  • termin realizacji zgodnie z decyzją DKiSzW,
  • zajęcia odbywać się będą pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 8 godzin dziennie,
  • zajęcia prowadzone w formie wykładów,
  • zaliczenie kursu następuje na podstawie wyników egzaminu końcowego.

Plan kursu

Lp.WyszczególnienieLiczba
godzin
Forma
zaliczenia
1 System zarządzania jakością. Podstawowe pojęcia 4 zaliczenie
2 Budowa i wdrażanie systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym 4 zaliczenie
3 Dokumentacja systemu zarządzania 4 zaliczenie
4 Organizacja i zarządzanie laboratorium. Kompetencje techniczne laboratorium 13 zaliczenie
5 Audyty wewnętrzne 6
6 Akredytacja laboratorium wzorcującego 1
7 Wytyczne Dyrektora WCM MON do działalności upoważnionych laboratoriów metrologicznych MON 8 egzamin
pisemny
Razem 40

Programy nauczania przedmiotów

1. System zarządzania jakością. Podstawowe pojęcia

Przegląd koncepcji zarządzania jakością: Kontrola techniczna; Kontrola jakości; Sterowanie jakością; Zarządzanie jakością; Zarządzanie przez jakość.

Istota i ogólny model zarządzania jakością: Zarządzanie jakością; System zarządzania jakością. Terminologia-komentarz: Jakość; Pętla jakości; Polityka jakości; Zarządzanie jakością; Zapewnienie jakości; Sterowanie jakością. Model zarządzania jakością w ujęciu rodziny norm ISO 9000. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością. Ocena i certyfikacja systemu zarządzania jakością. Instrumenty zarządzania jakością: Podział i charakterystyka instrumentów zarządzania jakością. Narzędzia zarządzania jakością: Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością; Nowe narzędzia zarządzania jakością. Koszty jakości. Wyrafinowane systemy zarządzania jakością.

2. Budowa i wdrażanie systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym

„Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” PN-EN ISO/IEC 17025:2005. - obowiązki kierownictwa laboratorium; dokumentacja; obieg dokumentów; procedury metrologiczne i organizacyjne, księga jakości (procedury oraz struktura dokumentacyjna systemu jakości, rola i odpowiedzialność kierownictwa), procedury, instrukcje, specyfikacje - zrozumiane i wdrożone przez personel; plan jakości i jego aktualizacja; audity wewnętrzne. Elementy systemu zarządzania w działalności laboratorium wzorcującego.

3. Dokumentacja systemu jakości

Dokumentacja systemu zarządzania jakością - cel i przeznaczenie, struktura; postępowanie przy tworzeniu dokumentacji; systemy informatyczne wspomagające prowadzenie dokumentacji systemu jakości; księga jakości; procedury; instrukcje; inne dokumenty systemowe; organizacja prac przy tworzeniu dokumentacji systemu.

4. Organizacja i zarządzanie laboratorium. Kompetencje techniczne laboratorium

Personel kierowniczy laboratorium. Personel funkcyjny systemu zarządzania. Najwyższe kierownictwo laboratorium. Polityka jakości i deklaracja Najwyższego kierownictwa, przeglądy zarządzania. Zakresy odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień. Obsługa klienta, skargi. Doskonalenie, działania korygujące i zapobiegawcze. Postępowanie z pracami niezgodnymi z wymaganiami. Kwalifikacje i doświadczenie personelu; warunki środowiskowe i lokalowe; właściwe metody pobierania próbek i badań; określenie niepewności pomiarowej; wyposażenie pomiarowe; zapewnienie spójności pomiarowej.

5. Audyty wewnętrzne

Podstawowe definicje dotyczące procesu auditu; etapy procesu auditu wewnętrznego; tworzenie harmonogramu auditu, planu auditu i raportu z auditu.

6. Akredytacja laboratorium wzorcującego

Charakterystyka systemu akredytacji i oceny laboratoriów wzorcujących. Organizacje akredytujące. Procesy akredytacji i oceny w nadzorze laboratoriów wzorcujących. Zasady uznawania kompetencji laboratoriów wzorcujących.

7. Wytyczne Dyrektora WCM MON do działalności upoważnionych laboratoriów kalibracyjnych MON

System oceny i upoważnień wojskowych laboratoriów metrologicznych. Uwarunkowania formalno-prawne. Decyzje nr 15/WCM/1, 15/WCM/2, 15/WCM/3 dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii MON z dnia 13 października 2006 r.