Szacowanie niepewności pomiarów

Program kursu specjalistycznego nr 198 (kod 8000029, poz. 198)

Organizator

Wydział Elektroniki WAT
Instytut Systemów Elektronicznych
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel.: 261 83 90 82, 261 83 91 35

Cel

Nabycie i uzupełnienie wiedzy specjalistycznej w zakresie szacowania niepewności pomiarów

Dla kogo przeznaczony?

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów, specjalistów i techników resortu Obrony Narodowej zajmujących lub przewidzianych do objęcia stanowisk metrologów i kierowników w wojskowych laboratoriach metrologicznych

Czas trwania i sposób realizacji kursu

  • czas trwania 5 dni,
  • termin realizacji zgodnie z decyzją DKiSzW,
  • zajęcia odbywać się będą pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 8 godzin dziennie,
  • zajęcia prowadzone w formie wykładów,
  • zaliczenie kursu następuje na podstawie wyników egzaminu końcowego.

Plan kursu

Lp.WyszczególnienieLiczba
godzin
Forma
zaliczenia
1 Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 8 zaliczenie
2 Wyrażanie niepewności pomiarów 4 zaliczenie
3 Niepewność pomiaru przy wzorcowaniu 10 zaliczenie
4 Praktyczne szacowanie niepewności pomiarów 16 zaliczenie
5 Egzamin końcowy 2 egzamin
pisemny
Razem 40

Programy nauczania przedmiotów

1. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Pojęcie zmiennej losowej i sposób jej opisu; rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciągłej; podstawowe parametry rozkładów zmiennej losowej - wartość oczekiwana i wariancja; rozkład normalny zmiennej losowej; rozkład t Studenta; estymacja wartości średniej i wariancji; estymacja przedziałowa; testy statystyczne; weryfikacja hipotezy statystycznej.

2. Wyrażanie niepewności pomiarów

Podstawowe pojęcia i definicje teorii niepewności. Model pomiaru. Prawo propagacji wariancji. Wyznaczanie niepewności standardowej: metoda typu A, metoda typu B. Określanie złożonej niepewności standardowej. Formułowanie budżetu niepewności. Szacowanie niepewności rozszerzonej: metoda standardowa, formuła Welcha-Satterthwaite’a, metoda składowej/składowych dominujących. Procedura obliczania niepewności. Sposoby podawania wyniku pomiaru. Wyznaczanie niepewności za pomocą oprogramowania Assistant 2.0.

3. Niepewność pomiaru przy wzorcowaniu

Określenie zależności między wielkością mierzoną (wyjściową) a wielkościami wejściowymi, określenie i uwzględnienie istotnych poprawek, w analizie niepewności wymienienie wszystkich źródeł niepewności, obliczenie niepewności standardowej, dobór współczynnika rozszerzenia i obliczenie niepewności rozszerzonej, podanie wyniku pomiaru oraz jego niepewności.

4. Praktyczne szacowanie niepewności pomiarów

Ogólny opis problemu pomiarowego, model matematyczny pomiaru wraz z wykazem użytych symboli wielkości, szczegółowa lista danych wejściowych wraz z krótkim opisem sposobu ich oszacowania, zbiór obserwacji wraz z oceną ich parametrów statystycznych, budżet niepewności w formie tabeli, niepewność rozszerzona pomiaru, podanie pełnego wyniku pomiaru.